Privacy, Algemene voorwaarden, Certificering, Openingstijden

Privacy

Informatie over uw persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met [Hugo Meurers] via [045-5440873/ of hugo@meurers.nl].

Privacyverklaring

Naam onderneming: Tandprothetische praktijk Meurers
Adres: Stampstraat 26b 6369BD Simpelveld
E-mailadres: hugo@meurers.nl
Telefoonnummer:  045-5440873

1. Introductie
1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.


1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. 

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.
2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren. 

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in behandeling komt vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving
Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

3.2 Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.
3.3 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

3.4 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of wij vermoeden dat dit het geval is - dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.6 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Plichten zorgaanbieder
4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.
5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.


5.5 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.4 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.
Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met [Hugo Meurers] via [045-5440873 of hugo@meurers.nl].

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Vaste afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder in de mondzorg.

1. Begrippen
Wat wordt in deze afspraken bedoeld met …
Zorgaanbieder: De solistisch werkende zorgverlener, de rechtspersoon die
bedrijfsmatig mondzorg verleent, een organisatorisch verband van natuurlijke
personen die bedrijfsmatig mondzorg verlenen of doen verlenen of de natuurlijke
persoon die bedrijfsmatig mondzorg doet verlenen.
Cliënt: De natuurlijke persoon die mondzorg vraagt of aan wie mondzorg
wordt verleend.
Zorgverlener: De natuurlijke persoon die de zorg verleent. Dit kan zijn de
zorgaanbieder zelf of een voor de zorgaanbieder werkende persoon.
Vaste afspraken: De in dit overzicht opgenomen vaste afspraken cliënt –
zorgaanbieder, die de relatie tussen de cliënt en zorgaanbieder regelen en
de rechten en plichten over en weer.
Vertegenwoordiger: De persoon of personen door wie de cliënt op grond van
de wet bij het sluiten en uitvoeren van de behandelingsovereenkomst wordt
vertegenwoordigd.
Patiëntenversie: Zodra de definitieve versie van de Zorgstandaard
‘Tandprothetische zorg’ gereed is, stelt de ONT in samenspraak met de
Patiëntenfederatie Nederland zo snel mogelijk een patiëntenversie op. In deze
versie wordt voor (aanstaande) patiënten helder beschreven wat zij mogen
verwachten van tandprothetische zorg en welke inzet zo mogelijk van henzelf
wordt verwacht, teneinde gezamenlijk kwalitatief goede zorg te realiseren.
Wet: Het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst, vastgelegd in de artikelen 7:446 t/m 7:468 BW en de
Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).
Behandelingsovereenkomst: De overeenkomst inzake geneeskundige
behandeling ‐ in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als de
behandelingsovereenkomst ‐ is de overeenkomst waarbij een natuurlijke persoon
of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van een
geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt
tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst,
rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van
een bepaalde derde. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks
betrekking hebben wordt verder aangeduid als de cliënt.
Prijsopgave: Een voor de cliënt vrijblijvend aanbod, bestaande uit een
mondeling of schriftelijk overzicht van activiteiten ter uitvoering van een
behandeling en de daarbij behorende tarieven.
Praktijk: De behandelruimte van de zorgaanbieder, inclusief wachtkamer, balie
of andere ruimtes waar de cliënt als onderdeel van de behandeling gebruik van
maakt.
Incident: Een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de cliënt heeft
geleid of nog kan leiden.
Wanneer zijn de in deze algemene voorwaarden opgenomen
afspraken van toepassing?

1. Deze afspraken zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst
tussen u en de zorgaanbieder.

2. Veel wat in deze afspraken staat is ook wettelijk al zo geregeld. Als
deze afspraken afwijken van wat ook al door een wet geregeld is, dan
heeft de wettelijke bepaling altijd voorrang.
Met wie maakt de zorgaanbieder afspraken als ik daar zelf niet toe
in staat ben?
De zorgaanbieder maakt de afspraken dan met uw vertegenwoordiger of
curator. De mogelijkheden van vertegenwoordiging van cliënten worden
geregeld in de wet, specifiek in de artikelen 7:450, 7:447 en 7:465 van het
Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd komt dat er dan meestal op neer dat de
afspraken met uw partner of kind worden gemaakt, tenzij er een door de
rechter benoemde “vertegenwoordiger” is.
Ik weet helemaal niets van deze afspraken af.
De zorgaanbieder heeft mij nooit verteld dat die golden. Wat nu?
De zorgaanbieder moet u vooraf vertellen dat deze afspraken bestaan en
waar u ze kunt nalezen. Heeft hij dat niet gedaan dan zijn ze op de
behandelingsovereenkomst tussen u en de zorgverlener niet van
toepassing.
Mag ik met mijn zorgverlener andere afspraken maken dan
hierboven genoemd?
Ja, dat kan. Ook de zorgverlener mag andere afspraken voorstellen. Maar
die moeten dan wel schriftelijk bevestigd worden door de zorgverlener en u
moet het er mee eens zijn.
Wijziging afspraken

1. Deze afspraken cliënt‐zorgaanbieder mondzorg kunnen slechts
worden gewijzigd door de Organisatie van Nederlandse
Tandprothetici (ONT), de Consumentenbond en de
Patiëntenfederatie Nederland.

2. Iedere twee jaar zullen deze algemene voorwaarden door de in lid 1
van dit artikel genoemde partijen worden geëvalueerd en waar nodig
aangepast.
2. De overeenkomst
Wat wordt geregeld in de behandelingsovereenkomst?
In de behandelingsovereenkomst staan de met u overeengekomen
afspraken en voorwaarden die gelden voor de zorg‐ en dienstverlening aan
u. Daarnaast kan de zorgaanbieder nog aparte betalingsvoorwaarden
hebben.
Hoe komt de behandelingsovereenkomst tot stand?

1. Doordat u zich inschrijft bij de zorgaanbieder.

2. De inschrijving gebeurt na een eerste consult, waarin een anamnese
is afgenomen en u de door de zorgaanbieder benodigde verdere
informatie heeft verstrekt (NAW gegevens, Burgerservicenummer
e.d.).

3. Bij het inschrijven moet u zich legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs.

4. De zorgaanbieder gaat na of er sprake is van vertegenwoordiging
zoals is bedoeld in artikel 3 van deze afspraken, en ook of er voor u
sprake is van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

3. Informatie
Welke informatie moeten zorgaanbieders altijd geven?
Uw zorgaanbieder zorgt er in ieder geval voor dat u, voor dat u zich bij hem
inschrijft, op zijn website of op een andere manier informatie kunt lezen
waardoor u goed kunt kiezen tussen verschillende zorgaanbieders, dus
bijvoorbeeld informatie over welke behandelingen hij aanbiedt, maar ook
over de tarieven en de kwaliteit, en de ervaringen van andere cliënten met
die zorg. Maar ook informatie over:

a) naam en functie van de bij de zorgaanbieder werkende zorgverleners
(bijvoorbeeld het BIG registratienummer indien van toepassing).

b) hoe en met welke andere zorgaanbieders afspraken zijn gemaakt als
deze bij de behandeling betrokken moeten zijn.
Daarnaast over praktische zaken als:

a) het adres, de openingstijden en de bereikbaarheid van de praktijk.

b) het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg.

c) deze vaste afspraken en de door de zorgaanbieder gehanteerde
betalingsvoorwaarden.

d) hoe en waar u eventuele klachten kunt indienen.

e) eventuele zaken die iets zeggen over de kwaliteit van werken zoals
een inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTp).
Wat moet ik de zorgaanbieder vertellen?
De zorgaanbieder heeft er ook recht op informatie van u te krijgen.
Bijvoorbeeld:

a) over uw gezondheid en het gebruik van geneesmiddelen (of
wijzigingen daarin tijdens de inschrijving bij deze zorgaanbieder) of
bezoek aan een andere (mond)zorgaanbieder of andere zorgverlener.
Die informatie heeft de zorgaanbieder nodig om u goed te kunnen
informeren, behandelen en eventuele risico’s te kunnen inschatten.
Maar ook moet u de zorgaanbieder informeren over:

b) wie uw vertegenwoordiger is of als zich daarin iets wijzigt.

c) of er sprake is van een schuldsaneringsregeling.
Welke informatie geeft de zorgaanbieder over een mondonderzoek
of behandeling?

1. Uw zorgaanbieder licht u duidelijk en als u dat wilt schriftelijk in over:

a. het voorgenomen onderzoek.

b. de voorgestelde behandeling.

c. welke andere behandelingsmogelijkheden voor uw
mondprobleem zijn.

d. het verloop van onderzoek of de behandeling en eventuele
(mond)problemen.

2. De kosten van het onderzoek of de behandeling.

3. Als de kosten € 250 of meer zijn, ontvangt u schriftelijk en/of digitaal
een prijsopgave. Indien dit niet mogelijk is, informeert de
zorgaanbieder u mondeling over de kosten van de behandeling tenzij
ook dat niet mogelijk is. Ook adviseert de zorgaanbieder u om bij uw
verzekeraar na te gaan of de kosten van de behandeling onder uw
verzekering vallen.

4. Soms moet de zorgaanbieder tijdens de behandeling besluiten af te
wijken van de eerdere afspraken. Dat kan ook gevolgen hebben voor
de kosten. U zal over die afwijking worden geïnformeerd, tenzij dit
redelijkerwijs niet mogelijk is.

5. De zorgaanbieder geeft duidelijke informatie over de reden van de
voorgeschreven medicatie.

6. De zorgverlener vraagt u altijd of u de informatie heeft begrepen en
of er nog vragen zijn. Bij kinderen past de zorgaanbieder de
informatie bovendien aan de leeftijd aan.
Mag ik een andere zorgaanbieder vragen om zijn mening over de
behandeling, een zogenaamde second opinion?

1. Als u een andere zorgaanbieder wilt vragen om zijn mening over de
voorgestelde behandeling dan kunt u dat altijd doen. De kosten van
zo´n second opinion zijn wel voor uw eigen rekening of van uw
verzekeraar.

2. Als u er om vraagt geeft de zorgaanbieder u informatie die nodig is
voor de second opinion (bijvoorbeeld foto’s).

4. Zorgdossier en privacy
Is er een zorgdossier en hoe weet ik wat daar in staat?
Ja. In het zorgdossier bewaart de zorgaanbieder gegevens over u die van
belang zijn voor het nakomen van de overeenkomst. Het zorgdossier blijft
bij de zorgaanbieder, maar u kunt altijd vragen dit in te zien, aan te passen
of om een kopie vragen. Voor de kosten van een kopie mag de
zorgaanbieder deze wel in rekening brengen (tot een wettelijk
gemaximeerd bedrag).
Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van een
zorgdossier?
De zorgaanbieder houdt zich bij het bewaren van het zorgdossier aan de
geldende wet‐ en regelgeving. Voor gegevens in verband met een
geneeskundige behandeling geldt een bewaartermijn van vijftien jaar, of
zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. De zorgaanbieder neemt verder de
Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) in acht.
Waarvoor mag de zorgaanbieder mijn gegevens gebruiken?

De zorgaanbieder gebruikt uw gegevens uitsluitend voor zover dat nodig is
voor:

• het bijhouden van uw dossier.

• de financiële afwikkeling en controle.

Verder mag de zorgaanbieder alleen noodzakelijke en voor zover mogelijk,
geanonimiseerde gegevens gebruiken voor:

• bewaking en bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening,
waaronder ook valt de onderlinge toetsing met collega’s.

• onderzoek naar calamiteiten en bij intern gemelde incidenten, dit
teneinde kwaliteit te verbeteren.

• opleiding of onderwijs.
Kan ik een verzoek doen tot het vernietigen van (een deel van de)
gegevens in mijn dossier?
Ja, dat kan. Als u zo’n verzoek doet, vernietigt de zorgaanbieder uw
gegevens in principe binnen drie maanden. Alleen als het bewaren van die
gegevens van belang is voor iemand anders dan u zelf. of als vernietigen
van de gegevens wettelijk niet mag, zal de zorgaanbieder dat niet doen.
Laat mijn zorgaanbieder mijn zorgdossier door anderen inzien?
Nee, dat doet de zorgaanbieder niet. Zonder uw schriftelijke toestemming
mogen anderen geen inzage krijgen of gegevens uit het zorgdossier
ontvangen, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer de
Inspectie voor de Gezondheidszorg om inzage vraagt.

Onder anderen worden niet verstaan:

a) medewerkers van de zorgaanbieder en andere zorgverleners, voor
zover dit voor een verantwoorde mondzorg/dienstverlening
noodzakelijk is en voor zover inzage noodzakelijk is voor de
taakuitoefening van de betreffende medewerker of zorgverlener.

b) de vertegenwoordiger van de cliënt voor zover inzage van gegevens
noodzakelijk is voor de uitoefening van diens taken.
Kunnen andere patiënten meekijken of meeluisteren?
De zorgaanbieder moet er voor zorgen dat uw privacy tijdens de
behandeling gewaarborgd wordt en hiervoor voorzieningen treffen.
Wie kunnen bij een handeling aanwezig zijn?
Als de zorgaanbieder een behandeling uitvoert waarvan redelijkerwijs kan
worden verwacht dat die door u als inbreuk op uw privacy kan worden
ervaren, dan zorgt de zorgaanbieder er voor dat dat met uw toestemming
gebeurt of dat dat buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt.

Anderen zijn niet:

• de zorgverlener zelf of degenen van wie de medewerking bij de
uitvoering van de handeling ook noodzakelijk is.

• uw curator/mentor of schriftelijk gemachtigde.
Wanneer de zorgaanbieder van plan is om bij een behandeling of een
gesprek een zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig te laten zijn,
dan zal u daarvoor voorafgaand toestemming gevraagd worden.

5. Kwaliteit en afspraak
Protocollen richtlijnen en veldnormen
De zorgaanbieder levert zorg en diensten met inachtneming van de geldende
normen, richtlijnen en protocollen voor de mondzorg.

Gekwalificeerd personeel

1. De zorgaanbieder waarborgt dat bij de uitvoering van de
behandelingsovereenkomst uitsluitend gekwalificeerd en bekwaam
ondersteunend personeel wordt betrokken en dat ook zij handelen
volgens de normen, protocollen en richtlijnen.

2. De zorgaanbieder zorgt er voor dat het voor de cliënt duidelijk is welke
functie de betrokken medewerkers vervullen.
Zorgplicht

De zorgaanbieder heeft ten opzichte van de cliënt een zorgplicht.

Dit houdt in dat de zorgaanbieder in ieder geval:

1. zorgt voor continuïteit van noodzakelijke zorg bij zijn afwezigheid voor
zover nodig;

2. zorgt voor een actueel overzicht van de door de zorgaanbieder
verrichte handelingen in het patiëntendossierdossier;

3. afspraken maakt met ketenpartners over afstemming, samenwerking
en verantwoordelijkheden in de zorg aan de cliënt.
Betrekken van derden bij het uitvoeren van (onderdelen van) zorg
De zorgaanbieder kan, in het kader van de behandeling, derden opdracht
geven tot de levering van diensten of producten. De zorgaanbieder betracht
hierbij zorgvuldigheid en informeert de cliënt hierover. De zorgaanbieder
blijft naar de cliënt toe verantwoordelijk voor het totaal van de behandeling.
Informeert de zorgaanbieder u over incidenten?

Als er een incident in de behandeling is geweest waar u merkbare gevolgen
van heeft of kunt hebben,

a) neemt de zorgaanbieder daarover na het ontdekken van het incident
direct contact op met u.

b) onderneemt de zorgaanbieder wat nodig is om eventuele negatieve
gevolgen van het incident voor uw gezondheidssituatie weg te nemen
of te beperken.
c

) verzamelt de zorgaanbieder in aanvulling op het ter beschikking
stellen van een volledig dossier, andere gegevens die behulpzaam
kunnen zijn bij het vaststellen van de feiten.

d) verleent de zorgaanbieder medewerking aan een door u gewenste
second opinion.
Zodra de toedracht van het incident bekend is, informeert de zorgaanbieder
u duidelijk over aard en toedracht van het incident en wordt dit in uw dossier
opgenomen.

6. Betalingsvoorwaarden
(Hoe) moet ik betalen voor de zorg- en dienstverlening?

1. De zorgaanbieder maakt eventueel gebruik van
betalingsvoorwaarden. Indien van toepassing, dan zijn deze bij het
sluiten van de behandelingsovereenkomst aan u kenbaar gemaakt.
Hierin is in ieder geval opgenomen of, en zo ja van welke, er van een
factorings‐ en clearingbedrijf gebruik wordt gemaakt voor het
versturen en/of incasseren van de nota’s en de consequenties
daarvan voor wat betreft vragen en opmerkingen ten aanzien van de
nota.

2. Uit de betalingsvoorwaarden blijkt welke betalingstermijnen en
sancties bij niet‐betalen worden gehanteerd.

3. De zorgaanbieder kan de rekeningen rechtstreeks doorsturen aan de
verzekeraar. Indien deze niet betaalt stuurt de zorgaanbieder de
rekening alsnog rechtstreeks naar u. Vanaf het moment van
doorsturen naar u geldt opnieuw de van toepassing zijnde volledige
betalingstermijn.

7. Einde overeenkomst

Wanneer eindigt de behandelingsovereenkomst?
De behandelingsovereenkomst eindigt:

• op de einddatum als in behandelingsovereenkomst is genoemd.

• als u en de zorgaanbieder dat allebei willen; in dat geval wordt de
beëindiging schriftelijk vastgelegd.

• bij uw overlijden.

• als deze door u of door de zorgaanbieder onder de hieronder
omschreven voorwaarden wordt opgezegd.

door ontbinding door de rechter.
Als er bij de beëindiging al behandelingskosten en materiaal‐ en
techniekkosten zijn gemaakt, voor zover deze bij de betreffende
behandeling afzonderlijk in rekening worden gebracht, moet u deze kosten
nog betalen.
Kan ik de behandelingsovereenkomst opzeggen?
U kunt de behandelingsovereenkomst op elk moment opzeggen. U moet de
opzegging met een e‐mail of een brief sturen naar de zorgaanbieder.
Kan de zorgaanbieder de behandelingsovereenkomst opzeggen?
De zorgaanbieder mag de behandelingsovereenkomst per brief en met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn alleen opzeggen als:

• de zorgaanbieder de zorg die u nodig heeft niet (meer) kan of mag
verlenen, bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat
de zorgaanbieder geen goede zorg meer kan bieden.

• de zorg niet langer nodig is.

• u de verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst niet nakomt of
u zich zodanig gedraagt dat het voor de zorgaanbieder niet (meer)
mogelijk is om een goede behandeling te geven; de zorgaanbieder
moet dan naar redelijkheid proberen om de redenen voor de
opzegging met u te bespreken en u wijzen op de klachten‐ en
geschillenregeling.

• u een betalingsachterstand heeft, tenzij er medische redenen zijn om
de behandeling niet te stoppen. De zorgaanbieder moet u dan eerst
op uw tekortkoming hebben gewezen en moet aangeven dat de
behandeling zal worden opgeschort of dat u voortaan contant moet
betalen.

• er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging die wij met u
hebben besproken.

8. Klachten en geschillen
Wat kan ik doen met een klacht over de zorgaanbieder?
De zorgaanbieder heeft een op de wet gebaseerde klachtenregeling die te
vinden is op de website van de zorgaanbieder. U kunt deze klachtenregeling
ook op papier krijgen. Daarin staat ook vermeld hoe u contact kunt leggen
met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Wat als mijn klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?
Ook kunt u direct naar de geschilleninstantie als van u in redelijkheid niet
verwacht kan worden dat u de klacht eerst bij de zorgaanbieder indient.
Welke procedure geldt er bij een geschil?
Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost heeft u 12 maanden de tijd
om een geschil aanhangig te maken bij de Stichting Geschilleninstantie
Mondzorg indienen. Deze op de wet gebaseerde geschillenregeling is te
vinden op de website van de zorgaanbieder. U kunt deze ook op papier
krijgen. De geschilleninstantie behandelt klachten en claims en kan een
schadevergoeding toekennen van ten hoogste € 25.000.
De klachten‐ en geschillenregeling is gebaseerd op de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en afgestemd met consumenten‐ en
patiëntenorganisaties.

Kan ik ook naar de rechter?
U kunt er altijd voor kiezen om de rechter in te schakelen.

Certificering/Lidmaatschap

De praktijk is getoetst aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (versie 2015)

Lid van de Stichting Garantie Mondzorg, S.G.M.

Aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandprothetici, K.R.T.P.

Lid van de organisatie van Nederlandse Tandprothetici, O.N.T.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag 08.00u - 17.00u.

Vrijdag voor spoed via hugo@meurers.nl

Bushalte

De bushalte bevindt zich op ongeveer 50m van de praktijk. klik op www.9292ov.nl voor meer informatie.

Toegankelijkheid

De praktijk is rolstoel en rollator toegankelijk middels een oprijplaat.

Parkeren

Parkeren voor de praktijk en op loopafstand.

Talen

Er worden de volgende talen gesproken: Nederlands, Duits en Engels.

Afspraak maken

Laat Hugo Meurers volledig
vrijblijvend contact met mij
opnemen.

Stampstraat 26-B 6369 BD Simpelveld